آخرین اخبار : 

قوانین

انجمن دارای قوانین خاص خود می باشد و عضو گیری اولیه بصورت آزاد برای عموم انجام می شود و پس از مصاحبه در تاریخی مشخص و عضویت در انجمن باید در کارگاه های اولیه و مشخصی شرکت کنند. اعضایی که در کارگاه اولیه شرکت می کنند پس از هر فراخوان برای اجرای کار عملیاتی می توانند در صورت تمایل در برنامه ها ثبت نام کنند و با شرکت در کارگاه اختصاصی برنامه و شرکت در برنامه‌ به عضو فعال تبدیل شوند.