آخرین اخبار : 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانلود مقاله

عنوان :بیماری های مزمن واثرات آن ها بر کودکان گرد آوری: شیرین دانشخواه برای دانلود اینجاکلیک کنید.

فراخوان

فراخوان عضویت🎤🎶🎸 اگر می‌خواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی دیگران بکوش زیرا آن شادی که ما به دیگران می‌دهیم، به دل خودمان برمی‌گردد.” بتهوون ” انجمن علمی هنر درمانی تبسم ،در نظر دارد با تکمیل گروه موسیقی درمانى خود گامی در

تاریخچه هنر درمانی

این رشته از سال ۱۹۴۰ اولین بار به عنوان راه درمانی استفاده شده و پس از آن در اروپا و آمریکا گسترش یافت بطوریکه بصورت یک رشته تحصیلی درآمده و در بسیاری بیمارستان ها فعالیتش را در زمینه سلامت روان